Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Tijdens een paneldiscussie op de BIM Loket Kennisdag in oktober vorig jaar klonk een sterke roep om regie en leiderschap. Om tot durven, doen en experimenteren te komen. Dit was de aanleiding voor een vervolgoverleg tussen de BouwInformatieRaad, BIM Loket en Bouwagenda op 29 januari op De Bouwcampus.

  Lees meer
 • Het kabinet investeert in 2018 maar liefst 300 miljoen euro in een reeks maatregelen die de CO2-uitstoot in Nederland terugdringen. Het gaat hierbij onder andere om projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. Hiermee maakt het kabinet, vooruitlopend op het Klimaatakkoord, werk van CO2-reductie.(1) Van de circa 7,7 miljoen woningen die er eind 2016 in Nederland staan, zijn er bijna 2,4 miljoen in het bezit van corporaties (zo'n 30% van de totale voorraad). Corporaties spelen daarmee een grote rol in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, waaronder het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. Op 31 januari 2018 kopte Cobouw: ‘Betaalbaarheid voor corporaties belangrijker dan duurzaamheid’.(2) Is dit inderdaad het geval of zien corporaties wel degelijk het belang van verduurzaming van hun woningvoorraad? In deze redactionele bijdrage zet mr. Natasja van Wijk – van Gist enkele initiatieven uit de corporatiesector op een rijtje.

  Lees meer
 • De UAV-GC 2005 bieden de mogelijkheid om de taken ten aanzien van het aanvragen van de voor uitvoering van het werk benodigde vergunningen te verdelen tussen opdrachtgever en opdracht nemer. Hoe verhoudt deze verdeling zich tot de aan de opdrachtnemer toebedeelde ontwerpverantwoordelijkheid? Op welke vergunningen is deze regeling van toepassing? Welke verdelingen zijn denkbaar in welke typen situaties? Hoe verhoudt de taak van de overheid als opdrachtgever zich tot de taak van de overheid als bevoegd gezag? Op 10 april organiseert het IBR een studiemiddag waar deze vragen aan bod komen.

  Lees meer
 • ‘De Lage Landen 2020-2100’ is een verkennend onderzoek, uitgevoerd in het kader van Labo Ruimte, naar de grote transities en de daarmee verbonden ruimtelijke opgaven en kansen binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool. De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. Vandaag kijkt de wereld aan tegen een aantal ingrijpende transities op het vlak van klimaat, energie, mobiliteit, landbouw en economie. Die mondiale transities zetten het decentraal stedelijk systeem van de eurodelta, en daarmee ook onze welvaart, onder druk. Ze vormen een bedreiging, maar ook een kans. De resultaten van de studie ‘De Lage Landen 2020–2100’ zijn gebundeld en online beschikbaar. Het onderzoek werd gevoerd door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Vlaamse departement Omgeving, het College van Rijksadviseurs en het Team Vlaams Bouwmeester.

  Lees meer
 • Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

  Lees meer