Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De gemeenteraad van Appingedam moet beter onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om reguliere detailhandel van het Woonplein te weren. De 'brancheringsregels' die de gemeenteraad daarvoor in het bestemmingsplan 'Stad Appingedam' had opgenomen, voldoen op dit moment niet aan de voorwaarden uit de Europese Dienstenrichtlijn. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 juni 2018). De gemeenteraad krijgt nu een half jaar de tijd om het bestemmingsplan aan te passen.

  Lees meer
 • “De duurzame renovatie van corporatiewoningen loopt flink achter op schema,” waarschuwt Filippidou in haar promotieonderzoek naar de voortgang van het energierenovatieproces in de sociale huursector. Er worden te weinig woningen duurzaam gerenoveerd, per woning worden te weinig verbeteringen aangebracht en deze ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing. Bovendien hebben corporaties onvoldoende budget. Door deze combinatie van factoren zal de afspraak die de corporaties en het Rijk onderling hebben gemaakt – gemiddeld label B-kwaliteit in 2020 voor alle corporatiewoningen samen – bij lange na niet worden gehaald. De gemiddelde kwaliteit blijft steken op label D.

  Lees meer
 • De Europese aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 is officieel gestart. Het aanbestedingsdocument is op 15 juni 2018 op Tenderned gepubliceerd. Hierin worden marktpartijen gevraagd met voorstellen te komen voor het paviljoen, de belevenis binnen en de omgeving buiten. Uiteraard moeten deze elementen één geheel vormen. Het gaat zowel om het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de afbouw van het paviljoen. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten.

  Lees meer
 • Minister Ollongren (BZK) heeft op 18 juni jl. de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aangeboden.

  Lees meer
 • Voortijdige beëindiging van de aannemingsovereenkomst - door opzegging of ontbinding om welke reden dan ook - is een veel voorkomend verschijnsel. Mag een opdrachtgever altijd opzeggen? Wat zijn bij opzegging de rechten van de opdrachtgever en de aannemer? Zijn economische omstandigheden een grond voor voortijdige beëindiging? Op welke gronden kan ontbinding van de aannemingsovereenkomst plaatsvinden? Wat zijn de rechtsgevolgen van ontbinding? Wanneer hebben partijen - zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer - aanspraak op vergoeding van schade? Mag de opdrachtgever het werk door een derde laten voltooien als de aannemer tekortschiet? Over dit onderwerp is veel rechtspraak en op dinsdagmiddag 26 juni wordt u op systematische wijze door deze grote bron van rechtspraak heen geloodst.

  Lees meer