Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat oude bruggen en tunnels verjongen en vernieuwen. De minister zet daarbij in op de toepassing van innovatieve technieken zodat signalen van mogelijke mankementen eerder binnenkomen. Zo kunnen storingen die files veroorzaken worden voorkomen. De minister wil de bruggen die erg belangrijk zijn voor de doorstroming voorrang geven in de programmering en met regio’s nauw optrekken om hinder tijdens de grote onderhoudsopgave de komende jaren zo veel mogelijk te beperken.

  Lees meer
 • Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Het is een gezamenlijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Een van de adviezen van het rapport is toe te werken naar een circulair equivalent van de Nationale Energieverkenning (NEV), met hierin aandacht voor de effecten hier en nu, de stappen die nu worden gezet voor de transitie én de evaluatie van het huidige beleid.

  Lees meer
 • Jurisprudentie over de beheersverordening is altijd al schaarser geweest dan die over bestemmingsplannen. Recent heeft de Afdeling twee belangrijke uitspraken gedaan over de mogelijkheden om bestaand gebruik te beperken in een beheersverordening en wat de rechtsgevolgen van een onverbindend verklaring van een beheersverordening zijn. Deze uitspraken wordt besproken door Jacco Karens.

  Lees meer
 • Na het volgen van deze bijeenkomst, 31 januari 2018, weet u: wat het innovatiepartnerschap inhoudt, wanneer u voor het innovatiepartnerschap kiest, wat de juridische do’s en don’ts zijn en hoe een innovatiepartnerschap goed verloopt. Tijdens deze bijeenkomst combineert u de opgedane juridische kennis ook direct met de praktijk. U krijgt concrete handreikingen om zelf een innovatiepartnerschap uit te gaan voeren.

  Lees meer
 • High Tech kassen, circulaire hotel- en kantoorruimten en sensortechnologie in sectoren zoals de bloementeelt: 47 Zuid-Hollandse MKB-ondernemers gaan samenwerken om dit te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stellen samen hier ruim één miljoen euro aan ondersteuning voor beschikbaar.

  Lees meer