Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • In haar brief van 15 maart 2019 geeft Minister Ollongren (BZK) nadere informatie over de werkwijze en rolopvatting van de Integrale Adviescommissie en geeft zij ook gestalte aan haar toezegging om de adviezen van de Integrale Adviescommissie toe te sturen. Zowel het advies over de voorstellen voor de Invoeringswet als over het Aanvullingswet bodem zijn bijgevoegd. Voor beide adviezen is ook aangegeven hoe zij zijn verwerkt in de voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswet bodem.

  Lees meer
 • Dit wetsvoorstel bevat 3 maatregelen waarmee een gemeente met schaarste op de woningmarkt toeristische verhuur van woningen kan reguleren. De gemeente kan een eenmalige registratieplicht invoeren waarbij de aanbieder het registratienummer moet vermelden bij elke aanbieding. Ten tweede kan de gemeente een meldplicht per feitelijke aanbieding invoeren. Ten slotte kan de gemeente indien er ernstige negatieve effecten zijn van toeristische verhuur een vergunningensysteem invoeren.

  Lees meer
 • De Borgingscommissie van het Energieakkoord heeft 24 voorstellen gedaan om alle doelen voor duurzame opwekking en energiebesparing te halen. Deze zijn aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangeboden. De commissie vraagt bijzondere aandacht voor de krapte op de stroomnetten waardoor nieuwe zonprojecten niet kunnen worden aangesloten. Door hier snel met oplossingen te komen, komt het doel van het Energieakkoord om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken weer in zicht.

  Lees meer
 • Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel: er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen. De nationale kosten van deze voorstellen in 2030 vallen met 1,6 – 1,9 miljard euro nu lager uit dan geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord in 2018.

  Lees meer
 • Op 10 juli 2018 is het voorstel voor Hoofdlijnen van het klimaatakkoord (hierna: klimaatakkoord) gepresenteerd. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (hierna: het PBL) vervolgens gevraagd welke effecten het voorstel kan hebben, op 28 september 2018 presenteerde het PBL een rapport, waarin het reflecteert op het voorstel als geheel en per onderhandelingstafel kwantitatieve en kwalitatieve deelanalyses geeft.(1) Op 21 december 2018 bood de voorzitter van het Klimaatberaad het 'Ontwerp van het Klimaatakkoord', met daarin de voorstellen die voortkomen uit het onderhandelingsproces, aan, aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De Minister heeft vervolgens, mede namens de voorzitter van het Klimaatberaad, het PBL verzocht de voorstellen door te rekenen. De resultaten hiervan zijn op 13 maart 2019 gepresenteerd. Hieronder geeft mr. N. (Natasja) van Wijk - van Gilst een kort overzicht van de analyse van het PBL en de eerste reacties daarop.

  Lees meer