Back-to-back contracten

Dinsdag 9 april 2019
Studiebijeenkomst | € 395,00 excl. BTW

Deze bijeenkomst is verplaatst naar 15 oktober 2019. Indien u interesse heeft, dan verzoek ik u vriendelijk een mail te sturen naar onderwijs@ibr.nl.

 

Bij de realisatie van een werk zijn vaak meer dan twee partijen betrokken, mede ook vanwege steeds verdergaande specialisatie van bouwbedrijven. De opdrachtgever kan ervoor kiezen het werk op te splitsen en voor ieder deel een aannemingsovereenkomst te sluiten (nevenaanneming), of hij kan het volledige werk opdragen aan een aannemer, die dan vervolgens delen daarvan weer aan derden opdraagt (onderaanneming). In dat laatste geval zal de aannemer (die dan hoofdaannemer wordt) proberen zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever zoveel mogelijk door te leggen naar de onderaannemer(s). In de praktijk blijkt dat echter niet altijd te lukken en sluiten hoofd- en onderaannemingsovereenkomst vaak niet naadloos op elkaar aan. Zelfs niet als in de onderaannemingsovereenkomst een zogenaamde back-to-back clausule is opgenomen.

Tijdens deze bijeenkomst zal de verhouding tussen de hoofdaannemingsovereenkomst en de onderaannemingsovereenkomst aan de orde komen, onder meer onder het regime van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en bij DBFMOcontracten. Hierbij zullen mogelijke geschillen over back-to-back clausules worden besproken die zouden kunnen ontstaan. Daarbij zal onder meer worden stilgestaan bij het leerstuk van de ‘battle of forms’, de verrekening van meer- en minderwerk, de gevolgen voor de planning en kortingsregelingen, goedkeuring van betalingstermijnen en geschillenbeslechting. Vervolgens zullen voorbeelden van de hand worden gedaan van diverse soorten back-to-back clausules (onder meer bij DBFMO-contracten).

Programma

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.00 uur inleiding mr. J.S.O. den Houting een introductie en toelichting op het fenomeen back-to-back overeenkomst
14.00 - 15.00 uur inleiding mr. J.S.O. den Houting over veel voorkomende geschillen over back- to-back clausules
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. ir. M.B. Klijn over de beschrijving van verschillende back-to-back methodes en clausules
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Inleiders

Klijn portret
Mr. ir. M.B. (Michel) Klijn

Advocaat/Partner

Houthoff

den Houting portret
Mr. J.S.O. (Jørgen) den Houting

Advocaat/Partner

Rozemond Advocaten

Datum

Dinsdag 9 april 2019

Prijs

€ 395,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 45,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.