Modulaire Cursus Algemeen Aanbestedingsrecht 2017: Procedures en criteria (III) - VOLGEBOEKT

Donderdag 16 november 2017
Cursus | € 460,00 excl. BTW

Modulaire Cursus Algemeen Aanbestedingsrecht 2017

In deze modulaire cursus (6 dagdelen) wordt een overzicht van het hele aanbestedingsrecht geboden, bedoeld voor de algemene aanbestedingspraktijk, dus van belang voor de aanbesteding van bouwgerelateerde opdrachten en alle andere opdrachten. Deze basiscursus is bedoeld als eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. In deze cursus worden de grote thema’s behandeld door docenten met veel ervaring in de aanbestedingspraktijk, uiteengezet in interactieve colleges. Geadviseerd wordt de colleges tevoren voor te bereiden aan de hand van het digitale studiemateriaal.

Tijdens deze bijeenkomst worden de procedures uitgediept. De wet kent inmiddels een groot aantal procedures. Het zal vooral gaan om: het voortraject, de openbare en niet-openbare procedure, de mededingingsprocedures, de concurrentiegerichte dialoog en het innovatie partnerschap, de procedure voor sociale en andere specifieke diensten, raamovereenkomsten, de procedure voor een prijsvraag, het dynamisch aankoopsysteem en de elektronische veiling, de procedure voor concessieovereenkomsten en de procedures voor opdrachten onder de drempel. Wanneer mag welke procedure worden toegepast en welke eisen gelden daarbij en waarvoor zijn ze bedoeld? Daarnaast gaat het om de eisen waaraan de inschrijver/gegadigde dient te voldoen, dus de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. Wat mag wel en wat mag niet verlangd worden? In dit verband zijn beginselen en uitgangspunten van het aanbestedingsrecht van groot belang; zij liggen ten grondslag aan de regeling en komen in de rechtspraak steeds weer ter sprake.

Prijs: € 460,- excl. BTW incl. dagschotel, digitaal studiemateriaal per dagdeel
Kortingsstaffel bij inschrijving:
6 dagen 15% (€ 2346,-)
5 dagen 10% (€ 2070,-)
4 dagen 6% (€ 1729,60)
3 dagen 4% (€ 1324,80)
2 dagen 2% (€ 901,60)
Papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,- excl. BTW per dagdeel

Programma

15.30 - 16.00 uur    ontvangst

16.00 - 18.00 uur    behandeling cursusonderdeel

18.00 - 19.00 uur    dagschotel

19.00 - 21.00 uur    behandeling cursusonderdeel

Inleiders

mr. B.J.H. Blaisse-Verkooyen, advocaat Pot Jonker Advocaten N.V. te Haarlem en mr. R.G.T. Bleeker, advocaat Rozemond Advocaten te Amsterdam

Datum

Donderdag 16 november 2017

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs

€ 460,00 excl. BTW incl. dagschotel, digitaal studiemateriaal per dagdeel

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren die met aanbestedingen te maken hebben of zullen krijgen. De cursus staat uitdrukkelijk open voor alle juristen ongeacht of zij werkzaam zijn in de bouw of in een andere sector en ongeacht of zij werkzaam zijn bij een aanbestedende dienst of aan de zijde van de aanbieders.

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Basis

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

4

Opmerkingen

Toelating
Het is mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Certificaat

Na de cursus zal u een certificaat van deelname digitaal worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Examen

Alleen deelnemers aan alle dagdelen mogen deelnemen aan het schriftelijke examen. Het examen is facultatief en zal in januari 2018 worden afgenomen. De examenvragen worden per e-mail toegestuurd. U hebt 3-4 weken de tijd om het examen te maken en per e-mail te retourneren. In maart 2018 volgt de uitslag door het toesturen van een diploma.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 2 oktober 2017. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na 2 oktober wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.