Studiemiddag Samenwerkingsvormen in bouw- en vastgoedprojecten: opzetten en ontvlechten - VOLGEBOEKT

Dinsdag 26 september 2017
Studiebijeenkomst | € 405,00 excl. BTW

Bij (de ontwikkeling van) bouwprojecten is van oudsher behoefte aan samenwerkingsverbanden. Sommige daarvan zijn reeds lang standaard geregeld; andere vragen om een maatwerk aanpak. In het eerste deel wordt ingegaan op oude en nieuwe juridische varianten, contractueel en in de vorm van rechtspersonen. Gedacht kan worden aan ontwikkelings- en bouwcombinaties, CV/BV constructies, ‘prebid’ en consortium overeenkomsten en allianties. Aan de orde zullen komen de voornaamste kenmerken van veelgebruikte samenwerkingsvormen, de keuze van een geschikte samenwerkingsvorm en de belangrijkste contractuele en vennootschapsrechtelijke regelingen.

In het tweede deel wordt nader ingegaan op de beëindiging en herstructurering van samenwerkingsverbanden, met name in de context van (op handen zijnde) insolventiesituaties. Hoe stelt men als participant zijn rechten veilig, zowel tegenover de opdrachtgever, als tegenover een bewindvoerder of curator; hoe kan de samenwerking met zo min mogelijk kleerscheuren worden voortgezet, al dan niet met nieuwe deelnemers. Aan de orde zullen komen beëindigings- en voortzettingsbedingen, afbouwgaranties, retentierecht en zekerheden, positie van derden, waaronder banken en garantstellers.

Alles tegen het licht van de actuele wetgeving en jurisprudentie en met relevante voorbeelden uit de praktijk.

Programma

13.00 - 13.30 uur    ontvangst

13.30 - 15.00 uur    opzetten van samenwerkingsverbanden in bouw- en vastgoedprojecten

15.00 - 15.15 uur    pauze

15.15 - 16.45 uur    ontvlechten en herstructureren van samenwerkingsverbanden

16.45 - 17.00 uur    vragen en afsluiting

Inleiders

Mr. P.J.R. Habraken en mr. H.J.R. Raven, beiden advocaat HabrakenRutten Advocaten B.V. te Rotterdam

Datum

Dinsdag 26 september 2017

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs

€ 405,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 25,00 excl. BTW

Doelgroep

•    Advocatuur
•    Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden

Privaatrechtelijk bouwrecht - Bouwcontractenrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

36

NOvA punten

3

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.