VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht 2019

Dinsdagen 24 september, 1, 8 en 15 oktober, donderdag 31 oktober, dinsdag 5 november, donderdag 14 november en dinsdagen 19 en 26 november 2019
Cursus | € 2650,00 excl. BTW

In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: hoofdlijnen in het omgevingsrecht, het systeem en de kern van de ruimtelijke ordening, Wabo en vergunningverlening, ruimtelijke ordening en natuur en milieu, planrealisatie en grondbeleid, planschade en nadeelcompensatie en besluitaansprakelijkheid.

Na het volgen van deze cursus heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het omgevingsrecht volgens huidig én komend recht (Omgevingswet).

De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Programma

15.30 - 16.00 uur   ontvangst
16.00 - 18.00 uur   behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur   diner
19.00 - 21.00 uur   behandeling cursusonderdeel
 
Dag I Dinsdag 24 september 2019
Hoofdlijnen in het omgevingsrecht (4 uur)
Inleiding in de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht: ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, plannen (hun inhoud en onderlinge relaties), vergunningenstelsels, aspecten die voor planvorming en vergunningverlening van belang zijn, en uitvoering van plannen en vergunningen met een doorkijk naar de Omgevingswet
Docent: Prof. mr. J. (Jan) Struiksma, Hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam
 

Dag II Dinsdag 1 oktober 2019
Het systeem en de kern van de ruimtelijke ordening (4 uur)
Verstedelijkingsladder, relativiteit, plannen en procedures uit de Wro
Docent: Mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman, Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK
 

Dag III Dinsdag 8 oktober 2019
Wabo en vergunningverlening (4 uur)
Hoofdlijnen en op onderdelen een verdieping van het vergunnings- en toezichtstelsel van de
Wabo, voor zover relevant voor het ruimtelijk omgevingsrecht
Docent: Mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel, Advocaat Trip Advocaten & Notarissen B.V.
 
Dag IV Dinsdag 15 oktober 2019
Ruimtelijke ordening en natuur (4 uur)
De betekenis van de Wet natuurbescherming voor de ruimtelijke planvorming en de
vergunningverlening
Docent: Mr. N.H. (Nicolien) van den Biggelaar, Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
 

Dag V Donderdag 31 oktober 2019
Ruimtelijke ordening en milieu 1 (4 uur)
Ruimtelijke ordening en milieu zijn geen gescheiden sporen, milieuaspecten (zoals geur, geluid,
schaduw, groen en veiligheid) werken namelijk door in ruimtelijke ordeningsbesluitvorming. Soms gebeurt dat op grond van de algemene norm goede ruimtelijke ordening (waar het aanvaardbaar woon- en ondernemersklimaat deel van uitmaakt, waarbij vaak aansluiting wordt gezocht bij milieuregelgeving als het Activiteitenbesluit milieubeheer), soms gebeurt dat direct op grond van milieuregelgeving (zoals de Wet natuurbescherming bij de vaststelling van een bestemmingsplan). In dit onderdeel komen aan de orde welke milieuaspecten (en monumentenzorg) op welke manier doorwerken in ruimtelijke ordeningsbesluitvorming
Docent: Mr. J.C. (Jan) van Oosten, Advocaat Stibbe B.V.
 

Dag VI Dinsdag 5 november 2019
Ruimtelijke ordening en milieu 2 (4 uur)
Milieueffectrapportage, geluid en externe veiligheid (inclusief contouren van de betreffende regeling in de Omgevingswet)
Docenten: Mr. J. (Jade) Gundelach,  Advocaat Soppe Gundelach advocaten, Mr. J.A.M. (Jos) van der Velden, Advocaat AKD
 

Dag VII Donderdag 14 november 2019
Planrealisatie en grondbeleid (4 uur)
Realisatie van ruimtelijke plannen, samenwerkingsvormen, voorkeursrecht, onteigening en het
verhaal van kosten
Docenten: Mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff, Mr. J. (Jaap) Hoekstra, Staatsraad/lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
 
Dag VIII Dinsdag 19 november 2019
Planschade en nadeelcompensatie (4 uur)
Docent: Mr. G.M. (Berthy) van den Broek, Universitair docent Universiteit Utrecht
 

Dag IX Dinsdag 26 november 2019
Besluitaansprakelijkheid (4 uur)
Docent: Mr. B.J.P.G. (Bart) Roozendaal, Advocaat AKD

Datum

Dinsdagen 24 september, 1, 8 en 15 oktober, donderdag 31 oktober, dinsdag 5 november, donderdag 14 november en dinsdagen 19 en 26 november 2019

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Locatie

Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2 te Amersfoort

Prijs

€ 2650,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner alsmede het examen

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 225,00 excl. BTW

Doelgroep

•             Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding

•             Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Rechtsgebieden

Publiekrecht, Omgevingsrecht

Niveau

Verdieping, basiskennis op het terrein van het omgevingsrecht wordt verondersteld

Aantal deelnemers

24

NOvA punten

36

Opmerkingen

Toelating:

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 

Certificaat:

Na de cursus ontvangt u digitaal een certificaat van deelname. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.
 

Examen:

Het examen bestaat uit een opdracht die na afloop van de cursus aan de deelnemers wordt verstrekt. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een diploma, zijn verplicht  de opdracht uit te werken. Het diploma wordt uitsluitend uitgereikt als de opdracht met een voldoende is beoordeeld. Het behalen van het diploma is verplicht voor aspirant VBR-A leden.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl. 

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 24 augustus 2019. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Plaats in winkelwagen

Plaats uw aanmelding voor de cursus in de winkelwagen en kies vervolgens voor 'Afrekenen' om uw inschrijving te voltooien. Dit doet u d.m.v. het doorlopen van het bestelproces vanuit de winkelwagen.

Of kies voor 'Verder winkelen' om u aan te melden voor een andere cursus.

  • Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.