VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht - VOLGEBOEKT

Woensdag 3, 10 en 17 april, 15 en 22 mei, 5, 12 en 19 juni 2019
Cursus | € 2760,00 excl. BTW

In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten (de basisbeginselen van het bouwrecht en overzicht van verschillende contractmodellen), capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, ontwerpfase/adviseursrecht, de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst, DBFMO-contracten, ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst, bouwfinanciering (tijd, stagnatie, escalatie, prijs van het werk, aanspraak op vergoeding, meer en minder werk), garanties en verzekeringen en het bouwprocesrecht.

Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht. Na het volgen van deze cursus heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het privaatrecht. De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

 

Programma

De totale cursus beslaat 8 dagdelen, elk bestaande uit 4 college-uren.
 

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Woensdag 3 april 2019
Bouwcontracten (4 uur)
Bouwcontractmodellen: de beginselen van het bouwrecht, het traditionele model (incl. het bouwteammodel), de verschillende geïntegreerde modellen (gebaseerd op de UAV-GC 2005 alsmede DBFMO), de alliantie en bouwteam.
Docent: Mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman,  Sr. wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht

Dag II Woensdag 10 april 2019
Capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht (4 uur)
De aanbesteding van bouwgerelateerde opdrachten, discriminatoire eisen, wezenlijke wijziging, herstel van gebreken, RAW-aspecten zoals bestek en fictieve hoeveelheden, manipulatie van de inschrijfsom, beroep op derden en rechtsbescherming.
Docenten: Mr. S.G. (Simon) Tichelaar, Advocaat Straatman Koster Advocaten en Mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten

Dag III Woensdag 17 april 2019
Ontwerpfase (4 uur)
Het adviseursrecht aan de hand van de DNR 2011 en (summier) de wettelijke regeling van opdracht.
Docent: Mr. A.M. (André) Ubink, Advocaat Ubink Rijs Advocaten

Dag IV Woensdag 15 mei 2019
De voorbereiding van de aannemingsovereenkomst (2 uur)
De informatie die door opdrachtgevers op voorhand ter beschikking wordt gesteld: richtlijn- prestatiebestek/functionele eisen; systems engineering, RAW, STABU, BIM, etc. en problemen indien informatie onvolledig of onjuist is.
Docent: Ir. P. (Paul) Brouwer, Sr. adviseur Gemeente Amsterdam

DBFMO-contracten (2 uur)
Algemene aspecten van DBFMO en het inzetten van het model zowel bij grote als bij kleinere werken.
Docenten: Mr. ing. I. (Ingmar) de Groot, Advocaat Stibbe B.V. en Mr. D.C. (David) Orobio de Castro, Advocaat Stibbe B.V.

Dag V Woensdag 22 mei 2019
Ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst (4 uur)
De taken van de opdrachtgever en van de aannemer, ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, uitvoering, directie toezicht, aansprakelijkheid voor bouwstoffen, aansprakelijkheid voor en na oplevering aan de hand van de wet, de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005.
Docent: Mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten

Dag VI Woensdag 5 juni 2019
Tijd en Escalatie (4 uur)
De bouwtijd, stagnatie en stagnatieschade, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat, voltooiing door een derde, ontbinding aan de hand van de wet, de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 en retentierecht.
Docent: Mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat Croon Advocaten

Dag VII Woensdag 12 juni 2019
De prijs van het werk (4 uur)
Prijs, aanspraak op vergoeding van extra kosten, meer en minder werk, bijbetaling en kostenverhogende omstandigheden.
Docent: Mr. D.E. (Dick) van Werven, Jurist bouw- en aanbestedingsrecht, Afdeling Beleid en Vereniging Bouwend Nederland

Dag VIII Woensdag 19 juni 2019
Verzekering en Bouw (2 uur)
De verdeling van risico’s, soorten verzekeringen, verzekerde garanties en samenloopproblematiek.
Docenten: Mr. T.J. (Tjalling) Dorhout Mees, Advocaat Nysingh advocaten-notarissen en Mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter, Advocaat Nysingh advocaten-notarissen

Bouwprocesrecht (2 uur)
De hoofdlijnen van een arbitrale procedure, verschillen tussen arbitrage instituten en wat er gebeurt na een vonnis.
Docent: Mr. J.W. (Jan Willem) Bitter, Advocaat Jonker Abeln Advocaten

Datum

Woensdag 3, 10 en 17 april, 15 en 22 mei, 5, 12 en 19 juni 2019

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs

€ 2760,00 excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner, borrel op de laatste cursusdag alsmede het examen

Papieren exemplaar studiemateriaal

€ 175,00 excl. BTW

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Rechtsgebieden

Privaatrecht

Niveau

Verdieping

Aantal deelnemers

30

NOvA punten

32

Opmerkingen

Vorm

Interactieve hoorcolleges met discussie en casusbehandeling, in combinatie met zelfwerkzaamheid door de deelnemers. Geadviseerd wordt de colleges tevoren voor te bereiden aan de hand van het studiemateriaal. 

Toelating

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Examen

Het mondelinge examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. Voorwaarde om deel te nemen aan het examen is dat men in het bezit is van de mr.-titel. Het examen zal naar verwachting begin oktober worden afgenomen. Direct na afloop van de cursus zullen de onderdelen uit het programma waarover zal worden geëxamineerd en de examendatum bekend gemaakt worden.

Cursusmateriaal

Digitale syllabus met relevante literatuur en rechtspraak.

Certificaat

Na de cursus zal u een certificaat van deelname worden toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden ondertekend.

Evaluatie

Na afloop van elke cursusdag door deelnemers d.m.v. formulier in te vullen.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden uiterlijk tot 6 maart 2019. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.