Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van de website van het IBR, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderhavige voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Informatie op deze website

Stichting Instituut voor Bouwrecht, hierna te noemen 'IBR', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Tekortkomingen kunnen echter voorkomen. IBR wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. IBR behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Het IBR staat niet in voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden Content. IBR kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden Content, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het internet tussen IBR en haar gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar andere websites/hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. IBR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. IBR behoudt zich het recht voor om iedere verwijzing met een hyperlink op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij IBR of zijn licentiegevers. Het is de gebruiker van de IBR website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van IBR.

Virussen

IBR garandeert niet dat de IBR website en de hyperlinks die via de IBR website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.