prof. dr. ir. A.G. Bregman

Directie en staf

Senior stafmedewerker
agbregman@ibr.nl
Tel: (070) 314 15 06
Fax: (070) 328 20 74

Arjan Bregman (1964) studeerde van 1983 tot 1988 geodesie aan de TU Delft. Sinds 1987 is hij verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen (promotor: D.A. Lubach) op het proefschrift "Ruimtelijke plancoördinatie en projectbesluitvorming, naar maatwerk zonder versnippering". Naast zijn functie bij het IBR is Bregman sinds 1990 actief als zelfstandig adviseur. Van 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 was aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) de Leerstoel Gebiedsontwikkeling gevestigd. Arjan Bregman bekleedde deze leerstoel. Sinds september 2016 is hij hoogleraar Bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Aan de ASRE is Bregman verbonden als research fellow.

Onderzoeken

Publicaties

Expertisegebieden

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels (2010-heden)

2018

Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet, TBR 2018/18

A.G. Bregman en E.M. Bruggeman, Aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?, TBR 2018/59

Gastnoot, TBR 2018/65

Privaatrecht ontmoet het publiekrecht, Cobouw, 27 maart 2018.

Redactioneel: 'Branchering in het bestemmingsplan valt onder de toepassing van de Dienstenrichtlijn', Actualiteiten Bouwrecht, 31 januari 2018

Redactioneel: 'De zure druiven van de beleidsvrijheid van de gemeenteraad', Actualiteiten Bouwrecht, 8 maart 2018

Redactioneel: 'Een schuur bouwen voor (vermoedelijk) criminele activiteiten: kan de gemeente dat tegenhouden?', Actualiteiten Bouwrecht, 11 april 2018

2017

A.G. Bregman, K.J. de Graaf, J.J. Karens, A.Z.R. Koning, J. Struiksma, Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2017

A.G. Bregman, A.Z.R. Koning en R.W.J.J. de Win, Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling, 2e druk, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2017

A.G. Bregman en J.J. Karens, Wat is het Hamburgs model en is het bruikbaar voor Nederland?, TBR 2017/41

Plattelandswoningen en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet, TBR 2017/96

Gastnoot, TBR 2017/131

A.G. Bregman en J.J. Karens, Stedelijke kavelruil: onmisbaar instrument bij organische gebiedsontwikkeling?!, TBR 2017/172

Canon van het bouwrecht: de Grondexploitatiewet, TBR 2017/194

A.G. Bregman en J.J. Karens, Infrastructurele NIMBY-projecten: de balans tussen algemeen belang en rechtsbescherming en nadeelcompensatie voor de burger, AA 2017/5, p. 446.

Redactioneel: 'Verordening Ruimte blokkeert woningbouwplan ondanks provinciale instemming', Actualiteiten Bouwrecht, 24 januari 2017

Redactioneel: 'Het wegbestemmen van een uit te werken bestemming kan toch tot planschade leiden', Actualiteiten Bouwrecht, 8 maart 2017

Redactioneel: 'Een verplichte overweging van de mogelijkheid van plattelandswoningen', Actualiteiten Bouwrecht 30 maart 2017

Redactioneel: 'Overgangsrecht is en blijft puzzelen', Actualiteiten Bouwrecht, 26 april 2017

Redactioneel: 'Verdeling van sloop- en saneringskosten bij gebiedsontwikkeling conform de gedragingen van partijen en niet naar de letter van de overeenkomst', Actualiteiten Bouwrecht, 24 mei 2017

Redactioneel: 'Inzichtelijk maken uitvoerbaarheid bestemmingsplan vraagt gedegen motivering', Actualiteiten Bouwrecht, 21 juni 2017

Redactioneel: 'Nieuwe regels over vergunningverlening, toezicht en handhaving', Actualiteiten Bouwrecht, 10 juli 2017

Redactioneel: 'Schadeclaim voor gemeente wegens mislukte verwerving na aanbesteding', Actualiteiten Bouwrecht, 16 augustus 2017

Redactioneel: 'Een anterieure overeenkomst doet niet af aan de noodzaak van een zorgvuldige planologische afweging', Actualiteiten Bouwrecht, 13 september 2017

Redactioneel: 'Stedelijke kavelruil is een instrument met meerwaarde', Actualiteiten Bouwrecht, 11 oktober 2017

Redactioneel: 'Europese Commissie start inbreukprocedure in verband met aanbesteding woningcorporaties', Actualiteiten Bouwrecht, 14 december 2017

 

2016

Bouwrecht in kort bestek 9e druk, redactie tezamen met M.A.B. Chao-Duivis en enkele bijdragen, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2016

Herziening van de Aanbestedingswet 2012, TBR 2016/5

Gebiedsontwikkeling anno 2016: enkele aspecten uit de jurisprudentie in vogelvlucht (Deel 1), TBR 2016/32

Gebiedsontwikkeling anno 2016: enkele aspecten uit de jurisprudentie in vogelvlucht (Deel 2), TBR 2016/47

Naar duidelijke voorschriften voor woonboten, TBR 2016/131

E. Buitelaar & A.G. Bregman, Dutch land development institutions in the face of crisis: trembling pillars in the planners’ paradise, European Planning Studies, 2016, p. 1281-1294

Redactioneel: ‘Gemeentelijk detailhandelsbeleid geeft garantie tot de deur’, Actualiteiten Bouwrecht, 13 januari 2016

Redactioneel: 'Gunnen op laagste prijs blijft een uitzondering', Actualiteiten Bouwrecht, 10 februari 2016

Redactioneel: ‘Beroep door projectontwikkelaar op de crisis als gewijzigde omstandigheid wordt verworpen’ Actualiteiten Bouwrecht, 8 maart 2016

Redactioneel: ‘Centraal of decentraal onder de omgevingswet’ Actualiteiten Bouwrecht, 7 april 2016

Redactioneel: 'De gemeente Leidschendam-Voorburg verleent bij het project Damplein geen staatssteun', Actualiteiten Bouwrecht, 1 juni 2016

Redactioneel: 'De provincie aan het stuur bij de herziene Ladder', Actualiteiten Bouwrecht, 30 juni 2016

Redactioneel: 'Bij kostenverhaal horen objectieve maatstaven', Actualiteiten Bouwrecht, 10 augustus 2016

Redactioneel: 'Gemeente mag onderhandelingen over projectontwikkeling afbreken', Actualiteiten Bouwrecht, 6 september 2016

Redactioneel: 'Centraal of decentraal onder de Omgevingswet', Actualiteiten Bouwrecht 11 oktober 2016

Redactioneel: 'Recreatiewoning wordt logeergelegenheid. En weg is de last onder dwangsom', Actualiteiten Bouwrecht, 12 oktober 2016

Redactioneel: 'Anterieure overeenkomsten niet doorslaggevend bij vaststelling bestemmingsplan', Actualiteiten Bouwrecht, 10 november 2016

Redactioneel: 'Mogelijke strijd met Bouwbesluit 2012 ondanks verleende bouwvergunning', Actualiteiten Bouwrecht, 14 december 2016

 

2015

Herverkaveling als instrument voor gebiedsontwikkeling – een update, ASRE papers 2015 – 07, Oktober 2015

A.G. Bregman, A.Z.R. Koning en R.W.J.J. de Win, Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2015

Two Road Maps for EU-proof Land Deals, ICLR, (32) 2015, part 2, p. 155

Redactioneel: ‘Instrumenten van grondbeleid in de Omgevingswet’, Actualiteiten Bouwrecht 2 december 2015

Redactioneel: ‘Gewijzigde marktomstandigheden komen voor rekening en risico van marktpartijen’, Actualiteiten Bouwrecht 11 november 2015

Redactioneel: ‘De plattelandswoning en een spuitzone voor gewasbeschermingsmiddelen’, Actualiteiten Bouwrecht 13 oktober 2015

Redactioneel: ‘Beschikking Europese Commissie inzake Leidschendam-Voorburg onvoldoende gemotiveerd’, Actualiteiten Bouwrecht 14 september 2015

Redactioneel: ‘Ongeoorloofde staatssteun op grond van overeenkomst over bedrijfsverplaatsing uit 2009’, Actualiteiten Bouwrecht 18 augustus 2015

Redactioneel: ‘Niet nakomen toezegging B&W betreffende ontwerpbestemmingsplan levert onrechtmatige overheidsdaad op’, Actualiteiten Bouwrecht 13 juli 2015

Redactioneel: ‘Uitnodigingsplanologie, de Haagse aanpak en het Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling’, Actualiteiten Bouwrecht 17 juni 2015

Redactioneel: ‘Wijziging van stedenbouwkundig plan door de crisis in relatie tot gesloten koop-/aannemingsovereenkomsten’, Actualiteiten Bouwrecht 20 mei 2015

Redactioneel: ‘Inzicht in de doorwerking van het advies van de Raad van State met betrekking tot de Omgevingswet’, Actualiteiten Bouwrecht 21 april 2015

Redactioneel: ‘De anterieure overeenkomst als bevoegdhedenovereenkomst en de burgerlijke rechter’, Actualiteiten Bouwrecht 24 maart 2015

Redactioneel: ‘De wettelijke regeling van de plattelandswoning: snel repareren en verbreden’, Actualiteiten Bouwrecht 25 februari 2015

Redactioneel: ‘Oprichting en invoering TenderNed is geen staatssteun’, Actualiteiten Bouwrecht 28 januari 2015

2014

E. Buitelaar, A.G. Bregman, P. van Ree en F. de Zeeuw, Ervaringen met de doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, ASRE papers 2014 – 09, Oktober 2014

‘Gebiedsgerichte normstelling als de echte winst van de Omgevingswet’, bijdrage aan de bundel ‘Onbegrensde rechtsbeoefening’, Opstellen aangeboden aan prof. dr. D.A. Lubach, onder redactie van prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. mr. H.E. Bröring en mr. dr. K.J. de Graaf, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2014

‘Vrijwillige risicoacceptatie door gebiedsgerichte normstelling als de echte winst van de Omgevingswet’, essay in opdracht van het Ministerie van I&M, februari 2014

‘De mogelijkheden van gebiedsgerichte normstelling’, artikel in: ‘Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding’, Publicatie van de Vereniging voor Milieurecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014

Redactioneel: ‘Planologisch overcapaciteit als drogreden voor het afwijzen van een bouwplan’, Actualiteiten Bouwrecht 26 november 2014

Redactioneel: ‘Opdracht om nog te realiseren gerechtsgebouw aan de overheid te verhuren is een overheidsopdracht voor werken’, Actualiteiten Bouwrecht 1 oktober 2014

Redactioneel: ‘Schadeclaim wegens afzien van woningbouw in verband met krimp wordt afgewezen’, Actualiteiten Bouwrecht 27 augustus 2014

Redactioneel: ‘Woonboten voldoen niet aan de bouwregelgeving maar moeten dat wel’, Actualiteiten Bouwrecht 28 juli 2014

Redactioneel: ‘Wijzigingsbevoegdheid tegen planologische overcapaciteit sneuvelt bij de Raad van State’, Actualiteiten Bouwrecht 4 juni 2014

Redactioneel: ‘Ook zonder betaling verleent de gemeente Assen een overheidsopdracht’, Actualiteiten Bouwrecht 7 mei 2014

Redactioneel: ‘Samenwerkingsovereenkomst bij gebiedsontwikkeling als belemmering voor het wegbestemmen van planologische overcapaciteit’, Actualiteiten Bouwrecht 9 april 2014

Redactioneel: ‘Provincie Utrecht neemt het voortouw bij aanpak kantorenleegstand’, Actualiteiten Bouwrecht 14 januari 2014

2013

Bouwrecht in kort bestek 8e druk, redactie tezamen met M.A.M.C. van den Berg en M.A.B. Chao-Duivis en verschillende hoofdstukken, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013

S. Pront-van Bommel & A. Bregman, ‘Distributed Energy Systems in the Built Environment - European Legal Framework on Distributed Energy Systems in the Built Environment’, E.E.E.L.R., 22(5), p. 168-180

T. van der Moer & I. Roodheuvel, ‘Crisis vraagt om zo ruim mogelijke planologie’. Interview met A.G. Bregman, Rooilijn 2013, 46 (1), p. 60-63

Redactioneel: ‘De bevoegdheid van de raad bij overeenkomsten inzake gebiedsontwikkeling is beperkt’, Actualiteiten Bouwrecht 27 november 2013

Redactioneel: ‘Gemeente niet schadeplichtig jegens ontwikkelaar ondanks fout met bestemmingsplan’, Actualiteiten Bouwrecht 30 oktober 2013

Redactioneel: ‘Gebiedsontwikkeling: ontwikkelaar mag overeenkomst ontbinden wegens gewijzigde omstandigheden’, Actualiteiten Bouwrecht 2 oktober 2013

Redactioneel: ‘Beroep van de Europese Commissie in zaak Doornakkers verworpen zonder inhoudelijk oordeel’, Actualiteiten Bouwrecht 3 september 2013

Redactioneel: ‘Wijzigingsbevoegdheid tegen planologische overcapaciteit houdt stand bij de Raad van State’, Actualiteiten Bouwrecht 8 juli 2013

Redactioneel: ‘Geen belanghebbende bij vernietiging gronduitgifteovereenkomsten wegens schending aanbesteding- en staatssteunregels’, Actualiteiten Bouwrecht 12 juni 2013

Redactioneel: ‘Het voorkomen van planschade: de permanente Crisis- en herstelwet helpt een handje’, Actualiteiten Bouwrecht 8 mei 2013

Redactioneel: ‘Staatssteun hoog op de agenda bij gebiedsontwikkeling’, Actualiteiten Bouwrecht 6 maart 2013

Redactioneel: ‘Niet vaststellen van een bestemmingsplan dit keer wel in strijd met de wet’, Actualiteiten Bouwrecht 12 februari 2013

Redactioneel: ‘Garantie tot de raadszaal’, Actualiteiten Bouwrecht 16 januari 2013

2012

A.G. Bregman, ‘Herverkaveling levert puzzelstukje voor gebiedsontwikkeling’, PropertyNL magazine 2012, 17

E. Buitelaar, A. Bregman, L. van den Broek, D. Evers, M. Galle, T. Meijer & N. Sorel, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, tweede rapportage, publicatie PBL, 2012

PPS bij gebiedsontwikkeling, 2e druk, tezamen met M. Pool en A. Wolting, Den Haag: Sdu 2012

Aanbesteding (Müller-criteria) en staatssteun bij gebiedsontwikkeling III, TBR 2012/17

Mogelijkheid van versnelling van het facilitaire grondbeleid op ontwikkelingslocaties?, tezamen met H.W. de Wolff, TBR 2012/1

Redactioneel: ‘Inschakeling van de welstandscommissie wordt facultatief’, Actualiteiten bouwrecht 6 december 2012

Redactioneel: ‘Een vordering tot nakoming van een samenwerkingsovereenkomst bij gebiedsontwikkeling ingeval van gewijzigde marktomstandigheden is ingewikkeld’, Actualiteiten bouwrecht 7 november 2012

Redactioneel: ‘Wijziging van de regelgeving per 1 oktober 2012 onderstreept duurzame gebiedsontwikkeling’, Actualiteiten bouwrecht 11 oktober 2012

Redactioneel: ‘Ontkoppeling afwijking van het bestemmingsplan en concrete bouwaanvragen sluit aan bij de behoefte in de praktijk’, Actualiteiten bouwrecht 11 september 2012

Redactioneel: ‘Akkoord Tweede Kamer met permanent maken Crisis- en herstelwet (Chw) is positief voor gebiedsontwikkeling’, Actualiteiten bouwrecht 15 augustus 2012

Redactioneel: ‘De introductie van de plattelandswoning: eindelijk denken in integrale omgevingskwaliteit’, Actualiteiten bouwrecht 18 juli 2012

Redactioneel: ‘Gemeente moet overeenkomst voor gebiedsontwikkeling uit 2006 toch nakomen – ongeoorloofde staatssteun niet aangetoond’, Actualiteiten bouwrecht 20 juni 2012

Redactioneel: ‘De bepaling van inbrengwaarden op grond van anterieure contracten en het risico van ongeoorloofde staatssteun’, Actualiteiten bouwrecht 15 mei 2012

Redactioneel: ‘Voorkomen staatssteun bij gebiedsontwikkeling: is er een derde weg?’, Actualiteiten bouwrecht 18 april 2012

Redactioneel: ‘Een koper is niet altijd belanghebbende bij een exploitatieplan en bij taxaties zijn collega’s niet onderling onafhankelijk’, Actualiteiten bouwrecht 21 maart 2012

Redactioneel: ‘Mag het bestemmingsplan bij gebiedsontwikkeling langer dan 10 jaar vooruit kijken?’, Actualiteiten bouwrecht 21 februari 2012

2011

Een regeling inzake grondexploitatie bij de herziening van het omgevingsrecht, bijdrage aan de bundel van preadviezen ‘Hoofdstuk 2 Crisis- en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?’, Vereniging voor Bouwrecht nr. 39

Nieuwe samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling, Real Estate Quarterly 2011, (10) afl.2, p. 7-11

Herverkaveling op ontwikkelingslocaties, A.G. Bregman en H.W. de Wolff, IBR-Cahier Den Haag: Instituut voor Bouwrecht en Delft: TU Delft 2011

Redactioneel: ‘Koppel het exploitatieplan aan het uitwerkingsplan’, Actualiteiten bouwrecht 30 november 2011

Redactioneel: ‘Geactualiseerde Praktijkgids wijst de weg door het oerwoud van milieuregels tijdens het bouwproces’, Actualiteiten bouwrecht 2 november 2011

Redactioneel: ‘Bouwclaimovereenkomst’, Actualiteiten bouwrecht 5 oktober 2011

Redactioneel: ‘Gemeente hoeft overeenkomst uit 2006 in strijd met Europese aanbestedingsrecht en staatssteunregelgeving niet na te komen’, Actualiteiten bouwrecht 10 augustus 2011

Redactioneel: ‘Taxatie van inbrengwaarden voor exploitatieplan vereist hoge zorgvuldigheid’, Actualiteiten bouwrecht 15 juni 2011

Redactioneel: ‘Spaanse herverkaveling niet in strijd met het Europese aanbestedingsrecht’, Actualiteiten bouwrecht 13 juli 2011

Redactioneel: ‘Uitgifte in erfpacht voor het realiseren van een parkeergarage levert geen overheidsopdracht op’, Actualiteiten bouwrecht 25 mei 2011

2010

Het bestemmingsplan stuurt, maar niet bij gebiedsontwikkeling, TBR 2010/128

Gebiedsontwikkeling en het aanbestedingsrecht na het arrest Müller, TBR 2010/108

Projectbesluitvorming in de Crisis- en herstelwet, TBR 2010/3

E. Buitelaar, A. Bregman, L. van den Broek, D. Evers, M. Galle, W. Nieuwenhuizen en N. Sorel, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, eerste resultaten, publicatie PBL, 2010

Bouwrecht in kort bestek 7e druk, redactie tezamen met M.A.M.C. van den Berg en M.A.B. Chao-Duivis en verschillende hoofdstukken, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010