prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Directie en staf

Directeur
mabchao@ibr.nl
Tel: (070) 314 15 00
Fax: (070) 328 20 74

Monika A.B. Chao-Duivis (1953) studeerde Nederlands recht, hoofdrichting privaatrecht, in Leiden van 1980 tot 1984. In 1996 promoveerde zij op het onderwerp: Dwaling bij de totstandkoming van de overeenkomst, een onderzoek naar de eigenlijke en oneigenlijke dwaling. In 1997 trad zij aan als directeur van het Instituut voor Bouwrecht en in september 2004 werd zij benoemd tot hoogleraar Bouwrecht aan de TU Delft, waar zij in september 2005 haar inaugurele rede, Causaliteit als bron van verbintenissen uitsprak.

Monika Chao-Duivis heeft op 4 december 2013 de Award Legal Woman of The Year 2013 toegekend gekregen.

Onderzoeken

Publicaties

Expertisegebieden

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels (2010-heden)

2018

M.A.B. Chao-Duivis & E.M. Bruggeman, Country Report - Procurement Law in the Netherlands. A general overview of the system and two peculiarities considered in more detail - Written on the occasion of the Annual Conference of the European Society of Construction Law in Bucharest on the 24th and 25th October 2018.

Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel III), TBR 2018/1

Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel IV), TBR 2018/56

2017

Tijdschrift voor Bouwrecht: 10 jaar!, TBR 2017/1 

De eeuwigheidswaarde van het architectonisch ontwerp en herbouw van verloren gegane gebouwen, TBR 2017/5 

Verwarring en verwatering bij wetsvoorstel kwaliteitsborging, TBR 2017/36

De toekomst van het bouwcontractenrecht, TBR 2017/124

Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel I), TBR 2017/139

Privaatrechtelijke aspecten van de circulaire economie in het bijzonder circulair bouwen (Deel II), TBR 2017/154

Canon van het bouwrecht: De UAV-GC 2005, TBR 2017/196

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving - Editie 2017, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2017

Vragen en antwoorden over (wezenlijke) wijzigingen van opdrachten gedurende de looptijd in aanbestedingsrechtelijk perspectief, tezamen met D.R. Versteegh, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2017 

'Een weeffout in oud en komend recht: de aansprakelijkheid na oplevering van bouwwerken.' Bijdrage in 'vijftig weeffouten in het BW', onder redactie van C.C. de Kluiver, M.Th. Beumers, L.S.A. Trapman, A.M. Overheul en F.Q. van de Pol, Nijmegen: Ars Aequi Libri

Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht, delen 20 t/m 23, Eerste druk, nieuwe opzet, Uitgeverij Paris

2016

Smart cities! Smart law!, TBR 2016/1

Van het gebaande pad, Opstellen aangeboden aan mr.  A.G.J. van Wassenaer, onder redactie van: Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, Prof. mr. J.M. Hebly, Mr. E.J. Blom, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2016

‘Juridische aspecten van (goed) opdrachtgeverschap. Een bouwrechtelijke verkenning’, bijdrage aan de bundel 'Van het gebaande pad', onder redactie van: Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, Prof. mr. J.M. Hebly, Mr. E.J. Blom, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2016, p. 171 e.v. 

Studiereeks Burgerlijk Recht, Bijzondere Overeenkomsten, Hoofdstuk 17, Aanneming van werk, Deventer: Kluwer 2016, p. 391 e.v.

Nogmaals: naar een andere regeling van de aansprakelijkheid na oplevering, exit het onderscheid verborgen en niet-verborgen gebreken, TBR 2016/80

Geschilbeslechting bij kwaliteitsborging voor het bouwen. Een verkennend tweeluik, TBR 2016/94

'Shared spaces' en het nut van regels, TBR 2016/128

De (wezenlijke) wijziging tijdens de looptijd van een overeenkomst in de Richtlijn en de aangepaste Aanbestedingswet, TBR 2016/151

‘Some issues on the doctrine of pre-contractual negotiations’, bijdrage in: ‘Dear is durable’ aangeboden aan Hans de Jonge. Onder redactie van M.H. Arkesteijn, e.a. Delft: TU Delft Open 2016, p. 341 e.v.

Bouwrecht in kort bestek, 9e druk, redactie tezamen met A.G. Bregman en hoofdstukken: 3. Algemene voorwaarden, 5. Mededingingsrecht, 8. De verhouding opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer, 9. Geïntegreerde en andere moderne contracten, 12. Zaaksbeschadiging/hinder. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2016.

Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht, delen 14 t/m 18, Eerste druk, nieuwe opzet, Uitgeverij Paris 2016.

2015

Naar een andere regeling van de aansprakelijkheid na oplevering: exit verborgen en niet-verborgen gebreken, TBR 2015/19

Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht, Delen 3 en 4, 9e herziene druk, Uitgeverij Paris 2015

De hybride vraag van de opdrachtgever, een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en –aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, tezamen met W.A.I. Suy en N.G. Meijerink, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2015

Consultatie Aanbestedingswet 2012, verslag expertmeeting Instituut voor Bouwrecht d.d. 24 april 2015, TBR 2015/98

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2015

Praktische toelichting op de UAV-GC 2005, tezamen met A.Z.R. Koning, die de toelichting op par. 9 tot en met 12 voor haar rekening nam, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2015

Studies in European Construction Law, auteur van het hoofdstuk 'The Netherlands' en mede-editor (voorzitter editorial committee) Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, onder auspiciën van de EVBR 2015, p. 13 e.v.

Rechtspraakbundel UAV-GC 2005, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2015

2014

Serie Bouw- en aanbestedingsrecht deel 1 en 2, 9e herziene druk, deel 7 en 8, 7e herziene druk en deel 9 t/m 11, 6e herziene druk, Uitgeverij Paris 2014 

Reactie op TBR 2014/98 (P. Vermeij, Enkele kritische opmerkingen over het (eind) rapport “Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw”), tezamen met H.P.W.C. Strang, TBR 2014/99

Tekst en Commentaar Bouwrecht, vierde druk (commentaar op UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011), tezamen met H.L. van der Beek, Deventer: Kluwer 2014

Bespreking proefschrift van Igor van Loo: Vernietiging van overeenkomsten op grond van laesio enormis, dwaling of misbruik van omstandigheden. Over buitensporige nadeligheid van overeenkomsten als grond voor vernietiging en over vernietiging van buitensporig nadelige overeenkomsten op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden, naar Nederlands, Duits en Oostenrijks recht. RMThemis 2014/5

Gastcolumn Hoogbouw en veeteelt, TBR 2014/111

De AVA 2013 (1992): wijzigingen en rechtspraak (Deel 1), TBR 2014/169 en (Deel 2), TBR 2014/184

2013

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw, tezamen met mr. H.P.C.W. Strang, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013

De verhouding onderaannemer-hoofdaannemer-opdrachtgever, Een jurisprudentie onderzoek, (Deel 1) TBR 2013/67 en (Deel 2) TBR 2013/81

Onderaanneming in Europa, Uitkomsten van een enquête in België, Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Slowakije, Spanje en Zwitserland, TBR 2013/39

Serie Bouw- en aanbestedingsrecht, deel 5 en 6, 7e herziene druk 2013 en deel 13 t/m 15, 6e herziene druk 2013, Uitgeverij Paris 2013 

Bouwrecht in kort bestek 8e druk, redactie tezamen met M.A.M.C. van den Berg en A.G. Bregman en hoofdstukken 5: par. 2, 4.16, 6, 7, 8, 9, hoofdstuk 6: par. 1, 2, hoofdstuk 7: par. 1, 2, hoofdstuk 9. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving editie 2013, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013

Studiereeks Burgerlijk Recht, Bijzondere overeenkomsten, Hoofdstuk 16, Aanneming van werk, p. 347-378, Deventer: Kluwer 2013

Subcontracting in Europe: The Results of a Questionnaire, ICLR 2013, (30), afl. 3, p. 318-333

Parlementaire Geschiedenis Aanbestedingswet 2012, onder redactie van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis en mr. R.W.M. Kluitenberg, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013

Juridische aspecten van ketensamenwerking, Naar een multidisciplinaire benadering, hoofdstukken 1, 3 tot en met 7, Preadvies voor de VBR, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013

Het auteursrecht van de architect in beweging, TBR 2013/109

2012

Meegewerkt aan: Het duurzame ontwerp project,  A. van Doorn, Amsterdam: SUN 2012

Ontstaansgeschiedenis UAV 2012, tezamen met H. Strang en L. de Ruiter, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012

A-B-C van het bouwrecht voor installateurs, In het bijzonder voor UAV-overeenkomsten, Zoetermeer: Uneto/VNI 2012

Noot bij RvA 8 november 2011, nr. 71.589, (Bouwteam: vergoeding werkzaamheden) TBR 2012/37

Arbitrage in de Nederlandse bouwsector, TMD. 2012, (16), afl. 2, p. 20-42

Tekst en Commentaar Bouwrecht, derde druk (commentaar op UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011), tezamen met H.L. van der Beek, Deventer: Kluwer 2012

Inleidende opmerkingen over de UAV 2012, TBR 2012/140

De Algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken 2009, TBR 2012/212

Bouwrecht monografieën:  Het bouwteam model: een studie naar de juridische vormgeving en het functioneren in de praktijk, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012

Serie Bouw- en aanbestedingsrecht, deel 3, 4, 12a en 12b, herziene druk, Uitgeverij Paris 2012

Praktijkboek contracteren in de bouw, 3e herziene druk, redactie en hoofdstukken 1, 4, 10, 12, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2012

The evaluation of (overall economic benefit of) public tenders in the Netherlands, in Construction Law Bulletin, Czech Construction Law Society, 2012/4, p. 31 e.v.

2011

Serie Recht en Praktijk: Contracteren in de internationale praktijk, hoofdstuk 5 ‘Internationaal bouwcontractenrecht’, Deventer: Kluwer 2011

Recht voor ingenieurs, hoofdstuk 10 (p. 114-124), 12 (p.140-180) en 14 (p. 205-210), Delft: Delftse Universitaire Pers 2011

De gegarandeerde positie van de koper van een nieuwbouwwoning, TBR 2011/23

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet, Verslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 1 december 2010 te Amersfoort, p. 240 – 243, TBR 2011/42

Recht rond installaties: de ALIB 2007, TBR 2011/57

Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht, deel 1, 2, en 6 t/m 10, herziene druk, Uitgeverij Paris 2011

Dutch Construction Contracts; views from abroad, redactie en Hoofdstuk 1 'Dutch Construction contracts; views from abroad - - analysis of the answers', p. 1-132, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2011

Some legal aspects of BIM in establishing a collaborative relationship, Article for MISBE 2011 conference, Delft University of Technology 2011

Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten, Reactie Instituut voor Bouwrecht, Verslag Expertmeeting Instituut voor Bouwrecht TBR 2011/98

Boekbespreking, De particuliere bouwmarkt in de Nederlanden en de opkomst van de architect (1350-1530), M. Hurx, TBR 2011/120

Some legal aspects of BIM in establishing a collaborative relationship, ICLR, 2011, aflevering 3, p. 264 e.v

2010

Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht, herdruk deel 5 en 13 t/m 18, Uitgeverij Paris

Alleen samen, Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, Onder redactie van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, prof. mr. C.E.C. Jansen en prof. mr. J.B.M. Vranken, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010

‘Contractenrecht en aanbestedingsrecht: Gedachten over beginselen van contractenrecht en de rol van deze in het aanbestedingsrecht’, bijdrage aan de bundel ‘Alleen samen’,  onder redactie van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, prof. mr. C.E.C. Jansen en prof. mr. J.B.M. Vranken, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010, p. 173 e.v.

Boekbespreking, Recente literatuur over FIDIC-contracten, TBR 2010/61

Studiereeks Burgerlijk Recht, Bijzondere overeenkomsten, Hoofdstuk 10: aanneming van werk, Deventer: Kluwer 2010

Bouwrecht in kort bestek, 7e druk, redactie tezamen met. M.A.M.C. van den Berg en A.G. Bregman, (delen van) hoofdstukken 5, 6, 7, 9. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010

Het gele boekje, TBR 2010/87

IBR Cahiers deel 2, Aansprakelijkheid in de keten van het bouwen, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010

De evaluatie van de 5% regeling en ontwikkelingen i.v.m. het GIW, TBR 2010/103

Potential conflicts with procurement law during architect selection, paper tezamen met L. Volker, CIB World Congress 2010

Praktijkboek Contracteren in de Bouw 2e druk, Onder redactie van E.M. Bruggeman, M.A.B. Chao-Duivis en A.Z.R. Koning,  hoofdstukken 1, 2, 8 (samen met R. Wuijster), 10, 11 (tevens vertaald in het Engels) Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010

Architecture of Dutch Construction Law Experts, tezamen met R.W.M. Kluitenberg, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010